Nieuwsbrief februari 2017 en uitnodiging ALV

 

Algemene Ledenvergadering tv Pim Mulier 28 feb. 2017

Beste leden,

Graag willen wij u uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering 2017.
Het verenigingsgevoel en de tennissport staan onder druk; wij zouden het zeer op prijs stellen als u de komende ledenvergadering aanwezig zou kunnen zijn om met ons mee te praten en denken over de problemen waar we tegenaan lopen, en hoe we deze met elkaar kunnen oplossen. Er moeten diverse belangrijke besluiten genomen worden, zie hiervoor de toelichting op de financiële situatie 2017 TV Pim Mulier. (ZIE LINK)

Datum 28 februari, tijd 19.30 uur, plaats: clubhuis.

Agenda ALV 2017:

1. opening
2. mededelingen van het bestuur, ingekomen stukken
3. goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 23 feb 2016
4. instemmingvoorstel over 5 onderwerpen, zie toelichtingsbrief financiele situatie TV Pim Mulier (hier)
5. afsluiting fin jaar 2016 TV PM, fin overzicht, goedkeuring kascontrolecommissie en samenstelling kascontrolecie. 2017
6. bespreken van begroting 2017, vaststellen contributie 2017
7. fin overzicht Stichting PM, + begroting 2017
8. bestuurswijzigingen en – vacatures
9. Rondvraag
10. Sluiting
Voor aanvang van de vergadering zijn er kopieën beschikbaar met de financiële informatie, agenda, en notulen 2016.

Vacature Financiële commissie (FC)

De financiële taken van de FC worden door drie mensen gedeeld. Herverdeling is mogelijk op basis van interesse. Op dit moment hebben wij één vacature.

Hoofdtaken (KNLTB richtlijnen)
• Eerst verantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer van de vereniging
• Int de contributie
• Is verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies
• Int advertentieopbrengsten (sponsorinkomsten)
• Betaalt de rekeningen
• Beheert bankrekeningen
• Int boetes binnen de vereniging
• Betaalt boetes aan externe partijen (gemeente KNLTB etc)
• Stelt een jaarlijkse begroting op en controleert deze
• Beoordeelt de financiële situatie en maakt financieel jaarverslag
• Beoordeelt in overleg met het bestuur ad-hoc aanvragen voor geld
• Stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor de commissies en maakt afspraken over de verantwoording
• Heeft overleg met de kascontrole commissie
• Maakt contractafspraken met het vrijwillig en betaald kader over financiële vergoedingen (wo tennisschool)

Vacature Sponsorwerver

Gevraagd een lid die zich specifiek bezig houdt met het werven van nieuwe sponsors; onderdeel van FC

Sponsortaken:

  • Verantwoordelijk voor het verwerven van financiën uit sponsoring
  • Coördineert en evalueert algemeen sponsorbeleid
  • Bewaakt budget
  • Legt en onderhoudt het contact met (potentiele) sponsors
  • Is samen met de penningmeester verantwoordelijk voor de overeenkomsten met de sponsors en ziet toe op de naleving ervan;
  • Behartigt de sponsorbelangen binnen de vereniging en behartigt de verenigingsbelangen bij de sponsor
  • Stelt een jaarplan op betreffende de werving van financiële middelen en draagt zorg voor de uitvoering.

Vacatures van de Stichting Pim Mulier

De Stichting Pim Mulier bestaat uit een voorzitter Algemene Zaken, een secretaris en een penningmeester. Alledrie de functies zijn vacant.
De stichting houdt zich in het algemeen bezig met: onderhouden externe contacten zoals gemeente en KNLTB alsmede interne contacten zoals de clubcommissies, de trainers, de huurders, de kantinebeheerder. Verder draagt zij zorg voor het onderhoud van het park en is zij verantwoordelijk voor een correcte afwikkeling van bijvoorbeeld klachtenprocedures en commerciele en juridische aangelegenheden. Dit is wel een tamelijk beknopte beschrijving; voor meer informatie kan men terecht bij Machteld Jacobsen en Ivo Vis.

Vanaf 6 maart:

PM Open Dubbel Toernooi

Van 6 t/m 12 maart vindt het 5e Open Dubbel Toernooi plaats en we zouden het leuk vinden als je ook meedoet!
Of je nu wil trainen voor de competitie, om wedstrijdervaring op te doen of gewoon voor de gezelligheid, iedereen is welkom.

Je speelt in ieder geval 2 partijen door de indeling in poules, wederom delen we in op basis van de actuele ranking.

Inschrijven kan via de Pim Mulier website of rechtstreeks via toernooi.nl.

De Toernooicommissie
Edith, Fedor, Hilde, Lennard, Marieke, René

Tennis Op Maat – Inschrijving zomerlessen

Beste tennisser van Pim Mulier,

Schrijf nog voor de voorjaarsvakantie in zodat we u kunnen indelen in een leuke lesgroep!

Klik hier om gelijk in te schrijven

Wij verzorgen op TV Pim Mulier de lessen en andere leuke tennisevenementen. Wilt u aankomend zomerseizoen op het mooiste tennispark van Haarlem ook weer veel plezier hebben op de baan, uw service harder leren slaan, (beter) leren dubbelen en scoren met uw volleys?

• De groepscursussen voor volwassenen bestaan uit 16 lessen wekelijks op een vaste tijd van 1 april – 30 september m.u.v. de basisschoolvakanties plus een gratis cursistentoernooi.
• Vul op het inschrijfformulier minimaal 2 dagen en 6 tijden in: hoe meer beschikbare tijden, hoe groter de kans op een geschikte lesplek.
• Groepsindeling op basis van beschikbaarheid, niveau en gewenste partners. U krijgt uiterlijk eind maart per e-mail bericht over uw lestijd en volwassenen ontvangen dan ook de factuur.
• Vanwege de allweatherbanen gaan de buitenlessen bij (lichte) regen gewoon door. Mochten de banen toch een keer onbespeelbaar zijn, dan geldt de om-en-om regel: 1e uitvalles wordt ingehaald, 2e uitvalles vervalt enz.
• Voor deelname aan onze lessen is lidmaatschap van TV Pim Mulier verplicht. U dient dit lidmaatschap zelf aan te vragen via www.tvpimmulier.nl. Als lid kunt u onbeperkt vrij tennissen!

Evenementen, doet u ook mee?
Wij organiseren de komende tijd op TV Pim Mulier onderstaande evenementen, inschrijven hiervoor is mogelijk via www.tennisopmaat.nl en www.tvpimmulier.nl:
• 17 maart Tie-break dubbeltoernooi onder leiding van een trainer 19.00-22.00 uur
• 26 maart dubbelspelclinic 10.00-12.00 uur
• 2 april openingstoernooi
• Competitietraining voor volwassenen in maart

Vragen? Stuur een e-mail naar info@tennisopmaat.nl.

Sportieve groet, namens onze hoofdtrainer Stefan en zijn trainersteam,

Team Tennis Op Maat

Tie-Break Café winterwedstrijden

De volgende winterwedstrijd vindt plaats op vrijdag 24 feb.

Schrijf hier in